Шпаргалки по истории Украины

Скачать Получить на телефон
например +79131234567

txt fb2 ePub html

на телефон придет ссылка на файл выбранного формата

Шпаргалка - Історія України

 1. Соціальні функції курсу “Історія України”

  Предметом навчального курсу «Історія України» є наука про появу людей на території сучасної України,...
  подробнее »

 2. Походження терміна “Україна” та «Русь»

  Назва Україна має давнє історичне походження і відноситься до території на якій проживали східні сло...
  подробнее »

 3. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ СОЦ-ЕК ТА ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК К.Р. (Х-Х1 СТ.)

  Панує натуральне гос-во, при якому все необхідне виробляється не для продажу на ринку, а для внутр. ...
  подробнее »

 4. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ПРИЧИНИ ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРОБЛЕНОСТІ ТА ЗАНЕПАДУ К.Р.

  Феод. роздробленість не була випадковістю, і всі країни Європи пройшли через неї. 1.У результаті по...
  подробнее »

 5. Південно-Західна Русь. Галицько-Волинська держава спадкоємиця Київської Русі.

  Розвиток землеробства, скотарства, ремесел і торгівлі зумовив зростання могутності Галицького і Воли...
  подробнее »

 6. Україна під владою Польщі та Литви.

  У 14 ст. історичні події розвиваються у несприятливому напрямку для України. Саме в цей період почал...
  подробнее »

 7. Україна під владою Польщі та Литви. Які наслідки мала Люблінська та Брестська унії для укр.земель?

  У 14 ст. історичні події розвиваються у несприятливому напрямку для України. Саме в цей період почал...
  подробнее »

 8. Виникнення укр. козацтва.

  Термін «козак» тюркського походження. Вчені мовознавці під терміном «кай-сак» розуміють легко в‘ючни...
  подробнее »

 9. Запорізька Січ, її роль в історії України.

  Перша згадка по Запорізьку Січ (ЗС) з‘являється в 1551 у польського історика Мартина Бельського. В 1...
  подробнее »

 10. Селянсько-козацькі повстання кінця XVI — 20-30-х рр. XVII ст.

  Наприкінці XVI ст. Загострилася класова боротьба в Україні, викликана посиленням польского кріпосниц...
  подробнее »

 11. Селянсько-козацькі повстання кінця XVI — 20-30-х рр. XVII ст. 8.Початки козацького державотворення

  Посилення феодального, національного, релігійного гніту в Укра¬їні призвело до цілої низки козацько-...
  подробнее »

 12. Причини, характер і рішучі сили народно–визвольної війни під керівництвом Хмельницького

  У середині XVII ст. українське населення знаходилося у тяжкому стані. Про незадоволення українського...
  подробнее »

 13. Основні битви визвольної війни українського народу під керівництвом Б.Хмельницького та їх наслідки.

  Необхідно зауважити, що заслугою Б.Хмельницького був удачний вибір моменту початку визвольної війни:...
  подробнее »

 14. Козацька держава часів Хмельницького

  Військові перемоги Б. Хмельницького призвели до суттєвих змін у політичному становищі в Україні. На ...
  подробнее »

 15. Дайте оцінку Переяславської ради та «Березневих статей»

  8 січня 1654 р. у Переяславі відбулася Генеральна військова рада, на яку прибули представники від по...
  подробнее »

 16. ЯКИЙ ПЕРІОД УВІЙШОВ В УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІЮ ПІД НАЗВОЮ РУЇНА, ЯКІ ЧИННИКИ ПРИЗВЕЛИ ДО ПОЯВИ РУЇНИ?

  60-80-ті роки ввійшли в історію як "доба Руїни", початком якої стало усунення восени 1657 року Ю.Хме...
  подробнее »

 17. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІНИ, ЩО ВІДБУВАЛИСЯ У ДЕРЖ УСТРОЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НАСТУПУ ЦАРИЗМУ НА ЇЇ АВТОНОМІЮ, ЯК ВІДБУВАЛОСЬ ОБМЕЖЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЦАРИЗМОМ АВТОНОМІЇ УКРАЇНИ У XVII1 СТ.?

  Петро 1 проводив феод-кріпосницьку політику, спрямовану на обмеження автономії краю й самобоутності ...
  подробнее »

 18. Ліквідація автономіі України.

  Ліквідація української автономії, на думку п. Когута, складалася з двох етапів. Перший, що розпочавс...
  подробнее »

 19. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ВИЗВОЛЬНУ БОРОТЬБУ УКР. НАРОДУ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У XVII СТ.

  Якими непримиренними були суперечності між верхами і низами укр сус-ва, показали соц рухи в 1пол. 18...
  подробнее »

 20. ЩО ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЮ СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА?

  Слобідська Україна – величезна територія, розташована на схід від Полтави навколо сучасного Харкова,...
  подробнее »

 21. Становище українських земель в першій половині 19 ст.

  Протягом майже 150 років від кінця XVIII до початку XX ст. українці перебували під владою двох імпер...
  подробнее »

 22. Охарактеризуйте історичну роль Кирило-Мефодіївського товариства та громадського руху у національному відродженні України в 2й половині 19ст.

  Кирило-Мефодіївське товариство — перша на Україні організація політичного спрямування. До групи вход...
  подробнее »

 23. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ХАРАКТЕР ТА НАСЛІДКИ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕФОРМИ 1861 Р.

  Друга половина ХІХст. в історії Російської імперії позначена різноманітними подіями. На початку 60-х...
  подробнее »

 24. ЯКУ РОЛЬ ВІДІГРАЛИ РЕФОРМИ 2 ПОЛОВИНИ 19 СТ. В РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗМУ В УКРАЇНІ?

  Каталізатором реформеного процесу в Росії стала Кримська війна 1853-56 р. Вона показала занепад феод...
  подробнее »

 25. ЯКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ДІЯЛИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ 19 – ПОЧАТКУ 20 СТ.?

  Форму суспільно політичного руху в Україні складали: Таємні товариства ; Народництва; Громади. У 1...
  подробнее »

 26. ДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПОДІЙ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 Р.

  У зв’язку з екон. кризою та поразкою Росії у війні з Японією 1904 - 1905рр. неспроможність самодержа...
  подробнее »

 27. 1 та 2 Державны Думи.

  Весною 1906 р. зібралася в Петербурзі перша Державна Дума. З послів українського походження утворила...
  подробнее »

 28. В ЧОМУ ПОЛЯГАЛА СУТЬ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ, ЯКІ БУЛИ ЇЇ НАСЛІДКИ?

  Оскільки Російська імперія залишалася за складом населення переважно селянською то міністром внутріш...
  подробнее »

 29. ВИЗНАЧТЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.

  Небачені масштаби війни украйни вичерпали сили 3 імперій - Рос., Герм. І австро-угорської - і призве...
  подробнее »

 30. В ЧОМУ ПОЛЯГАЛА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ЯК КЕРІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ. РОЗКРИЙТЕ ЗНАЧЕННЯ 1 ТА 2 УНІВЕРСАЛІВ ЦР.

  Центральна Рада – громадсько-політичне об’єднання, що утворилося 4 березня 1917р. У надзвичайно коро...
  подробнее »

 31. ЯКІ ПОДІЇ ПРИЗВЕЛИ ДО ПОЯВИ 3 УНІВЕРСАЛУ ЦР? ЙОГО СУТЬ.

  Реакційність Тимчасового уряду на тлі посилення економічної кризи і практично повного розвалу фронту...
  подробнее »

 32. ДАЙТЕ АНАЛІЗ ПОДІЙ, ЩО ПРИЗВЕЛИ ДО КОНФЛІКТУ УЦР ТА РАДНАРКОМУ РОСІЇ.

  Спочатку основним супротивником Раднаркому в Україні була не Ц.Р., а підпорядковані Тимчасовому уряд...
  подробнее »

 33. В ЧОМУ ПОЛЯГАЛА СУТЬ 4 УНІВЕРСАЛУ? АНАЛІЗ ТА ЗНАЧЕННЯ.

  У Києві 15 грудня було утворено Особливий комітет з оборони України (М.Порш, С.Петлюра, В.Єщенко). О...
  подробнее »

 34. ДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ БЕРЕСТЕЙСЬКОГО МИРУ 1918 Р. ТА НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ УГОДИ.

  2 грудня 1917 в Брест-Литовському більшовицька делегація підписала з командуванням східного фронту д...
  подробнее »

 35. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ГЕТЬМАНАТ СКОРОПАДСЬКОГО І ДАЙТЕ ЙОГО ІСТОРИЧНУ ОЦІНКУ.

  Ліквідація республіканського режиму в Укр. Відбулася 29 квітня 1918, коли загін німецьких військ зай...
  подробнее »

 36. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ПОЛІТИКУ ДИРЕКТОРІЇ УНР У 1918 Р. ТА НА ПОЧАТКУ 1919 Р.

  Розуміючи, що режим П.Скоропадського приречений, укр. соціалісти стають ініціаторами створення Укр. ...
  подробнее »

 37. ЯКІ ПРИЧИНИ ПРИЗВЕЛИ ДО УТВОРЕННЯ ЗУНР? АКТ СОБОРНОСТІ УНР ТА ЗУНР.

  Поразка Австро-Угорщини в Першій світовій війні підсилила національно-визвольний рух народів імпері...
  подробнее »

 38. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ ТА ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920 Р.

  В результаті збройного повстання в Петрограді 27-28 лютого рухнув царат (Микола II відрікся 2 березн...
  подробнее »

 39. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ УКРАЇНІЗАЦІЮ 20-Х РОКІВ 20 СТ. ТА ЇЇ НАСЛІДКИ.

  “Українізація” – політика, спрямована на підготовку партійно-державних кадрів української національн...
  подробнее »

 40. ВИЗНАЧТЕ, НА ЯКИХ ЗАСАДАХ БУВ УТВОРЕНИЙ РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ. СТАТУС УКРАЇНИ У СКЛАДІ СРСР.

  Радянські республіки, що утворилися на руїнах Російської імперії, на початку 20-х років були формаль...
  подробнее »

 41. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЮ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ.

  Після здобуття Сталіним одноосібної влади темпи капітального будівництва у промисловості були різко ...
  подробнее »

 42. Проаналізуйте колективізацію в Україні та її наслідки. Голодомор 1932 – 1933 р.

  Суцільна колективізація в Україні розпочалась наприкінці 1929 р. Причини колективізації: • економічн...
  подробнее »

 43. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ПОЛІТИКУ СТАЛІНІЗМУ В УКРАЇНІ. РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ.

  Великий терор, індустріалізація, колективізація вели до дедалі більшого зосередження влади у Москві....
  подробнее »

 44. ДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКОГО АЛЬЯНСУ. ЯК ВІДБУВАЛОСЬ ВОЗ’ЄДНАННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ УРСР.

  23 серпня 1939р було підписано радянсько-німецький договір про ненапад Секретний протокол, оформлени...
  подробнее »

 45. Як відбувалось включення західноукраїнських земель до складу УРСР.

  У зв’язку з нападом фашистської Німеччини на Польщу і швидким просуванням гітлерівських військ на с...
  подробнее »

 46. ПОЧАТОК ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ПРИЧИНИ НЕВДАЧ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ В 1941-1942 РР.

  Після розгрому французької та англійської армії влітку 1940 року і невдалої для СРСР фінської компан...
  подробнее »

 47. ДАЙТЕ ОЦІНКУ ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ ТА РУХУ ОПОРУ В РОКИ ВВВ.

  Нациським правителем України Гітлер обрав відомого своєю жорстокістю і нетерпимістю Еріха Коха. У се...
  подробнее »

 48. ЯК ВІДБУВАЛОСЬ ВИЗВОЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЧЕРВОНОЮ АРМІЄЮ ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ?

  Звільнення Україні від німецько-фашистських загарбників почалося наприкінці грудня 1942р. Першим на ...
  подробнее »

 49. В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ 1945 Р. ТА ЇЇ НАСЛІДКІВ ДЛЯ УКРАЇНИ?

  У роки Другої світової війни Укр.. зазнала важких матеріальних і людських втрат. Безпосередніх матер...
  подробнее »

 50. РОЗКРИЙТЕ ТРУДНОЩІ ВІДБУДОВИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ, ЗРУЙНОВАНОГО ФАШИСТСЬКИМИ ЗАГАРБНИКАМИ.

  Друга світова війна мала для Укр. не лише негативні наслідки. Повоєнна Укр. у багатьох важливих відн...
  подробнее »

 51. РОЗВІНЧАННЯ КУЛЬТУ ОСОБИ СТАЛІНА ТА ЙОГО НАСЛІДКІВ. ЩО ТАКЕ ХРУЩОВСЬКА ВІДЛИГА?

  Суспільно-політичне життя і СРСР, а отже й рад. Укр. у другій пол. 50-х - перш. пол. 60-х рр. Харак...
  подробнее »

 52. ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ. ЯКІ ЧИННИКИ ЗУМОВИЛИ ПОЯВУ В УКРАЇНІ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ ГРУПИ?

  Бурхливе, суперечливе, динамічне “хрущовське” десятиріччя підштовхнуло об’єктивно визрівший процес о...
  подробнее »

 53. ЯК ВІДБУВАЛОСЬ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ?

  Спроба консервативного табору перейти до активних дій, силою взяти реванш знайшла своє втілення у зд...
  подробнее »

 54. РОЗКРИЙТЕ ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ ТА ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 1996 Р.

  В 1996р. була прийнята Конституція України. Конституція – це Головний Закон держави. З проголошення...
  подробнее »

 55. ДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

  Геополітична спрямованість сучасного цивілізаційного процесу визначається його глобалізацією, прогре...
  подробнее »

 56. ВИЗНАЧТЕ ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  Політична партія - це організація, що об’єднує на добровільній основі найактивніших представників ти...
  подробнее »

 57. УКРАЇНА—ЄС. ДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ СТРАТЕГІЧНОГО КУРСУ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ІНТЕГРАЦІЮ.

  Нове українське керівництво на чолі з Ющенком розглядає вступ в ЄС як одну з головних стратегічних ц...
  подробнее »

 58. РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ. ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ СНД.

  Один з найголовніших напрямів зовнішньополіт. курсу займає зміцнення стратегічного партнерства з Рос...
  подробнее »

 59. УКРАЇНА В ООН (1945-2006РР.)

  Під час переговорів пор утворення міжнародної організації ООН радянська сторона запропонувала включи...
  подробнее »

Скачать Получить на телефон
например +79131234567

txt fb2 ePub html

на телефон придет ссылка на файл выбранного формата

Шпаргалка - Післявоєнна відбудова України

 1. Втрати УРСР під час війни

  Друга світова війна завдала народові України величезних людських втрат і матеріальних збитків....
  подробнее »

 2. Четвертий п’ятирічний план відбудови та розвитку народного господарства

  У серпні 1945 р. ЦК ВКП(б) і РНК СРСР опублікував Директиви зі складання четвертого п’ятирічного пла...
  подробнее »

 3. Відбудова та подальший розвиток промисловості та транспорту

  У 1945 р. виробництво у республіці не перевищувало 26 % довоєнного рівня. Саме з такого стартово...
  подробнее »

 4. Стан сільського господарства

  Відбудова сільського господарства розгорнулася у складних умовах. Село втратило 22,2 % пра¬цездатно...
  подробнее »

 5. Колективізація сільського господарства на західноукраїнських землях

  Трагічна історія колективізації на західноукраїнських землях багато в чому нагадує те, що мало мі...
  подробнее »

Статистика

На текущий момент шпаргалками по истории Украины воспользовались 453 человека.

Сообщество
Помоги развитию, расскажи друзьям!

Что это

Шпаргалки на телефон — незаменимая вещь при сдаче экзаменов, подготовке к контрольным работам и т.д. Благодаря нашему сервису вы получаете возможность скачать на телефон шпаргалки по истории Украины. Все шпаргалки представлены в популярных форматах fb2, txt, ePub, html, а также существует версия java шпаргалки в виде удобного приложения для мобильного телефона, которые можно скачать бесплатно. Достаточно скачать шпаргалки по истории Украины — и никакой экзамен вам не страшен!

Если возникла проблема

Если приложение не запускается на вашем телефоне — воспользуйтесь этой формой.