« Предыдущий вопрос
Методика проведения сравнительно-правовых исследований.

Під порівнянням у філософії розуміється пізнавальна опе¬рація, за допомогою якої встановлюється тото

Загрузка
Скачать Получить на телефон
например +79131234567

txt fb2 ePub html

на телефон придет ссылка на файл выбранного формата

Что это

Шпаргалки на телефон — незаменимая вещь при сдаче экзаменов, подготовке к контрольным работам и т.д. Благодаря нашему сервису вы получаете возможность скачать на телефон шпаргалки по сравнительному правоведению. Все шпаргалки представлены в популярных форматах fb2, txt, ePub , html, а также существует версия java шпаргалки в виде удобного приложения для мобильного телефона, которые можно скачать за символическую плату. Достаточно скачать шпаргалки по сравнительному правоведению — и никакой экзамен вам не страшен!

Сообщество

Не нашли что искали?

Если вам нужен индивидуальный подбор или работа на заказа — воспользуйтесь этой формой.

Следующий вопрос »
Понятие, компоненты, разновидности правовой системы.

У науковій літературі, присвяченій порівняльному право¬знавству, утвердились поняття — аналітичні од

Понятийный апарат сравнительного правоведения.


Як і будь-яка інша юридична наука, порівняльне правознавство також розробляє свій понятійний апарат, що є системою компаративно-правових понять, термінів і категорій загальноправового, галузевого і спеціального характеру.
Формування власного понятійно-категоріального апарату є однією з найважливіших проблем сучасного порівняльного правознавства. Одна з центральних проблем полягає в тому, що порів-няльному правознавству доводиться користуватися поняттями, запозиченими з інших дисциплін. Якість кожного поняття перевіряється емпіричним шляхом. У результаті залишаються лише ті поняття, які довели свою здатність забезпечити більш-менш достовірний прогноз подальших процесів розвитку.
Систему понять і термінів, що складають понятійний апарат порівняльного правознавства, умовно можна розділити на декілька груп.
Перша група складається з понять, вироблених у рамках самого порівняльного правознавства. Розглянемо деякі з них.
Компаративістика, яка ототожнюється з поняттям порівняльного правознавства, визначається як галузь юридичної науки, що вивчає правову панораму світу, що складається з правових систем різних держав, шляхом порівняльного аналізу різних державно-правових явищ.
Геоправовий простір — система стійких правових реалій і уявлень, що формуються на певній території в результаті співіснування, взаємодії і зіткнення різних правових культур, традицій і норм, ціннісних настанов.
Правова акультурація — це засвоєння і використання правових цінностей, норм, інститутів, процедур, рішень, форм і видів юридичної діяльності, запозичених в інших правових культур, пра-вових систем, правових сімей.
Правова рецепція розглядається як різновид правової акультурації (глобальна правова акультурація), виражена в запозиченні компонентів чужої правової спадщини, при якій відбувається принципова зміна своєї правової культури.
Під поняттям «правова панорама світу» маються на увазі всі національні правові системи, що існують на земній кулі. Для позначення даної сукупності в компаративістській літературі вико-ристовуються різні терміни: «правова картина світу» (Ю.О. Тихомиров); «правова карта світу» (В.О. Туманов); «юридична географія світу» (В. Кнапп); «співтовариство правових систем» (Ж. Сталєв) і так далі. Деякі компаративісти представляють правову панораму світу як наднаціональне світове право.
Другу групу формують ті поняття, терміни і категорії, які розробляються в рамках загальної теорії держави і права та інших теоретичних наук. Розглянемо деякі з них.
Під поняттям «правові традиції» мається на увазі ідея безперервного зв'язку між минулим і майбутнім у правовій сфері, історичної безперервності і розвитку, тобто не просте повторення минулого, не формальна прихильність йому, а використання минулого досвіду для вирішення проблем сьогодення. Правові традиції — це сукупність глибоко укорінених у свідомості людей і історично зумовлених відносин до ролі права в суспільстві, природи права і політичної ідеології, а також до організації і функціонування правової системи.
Кодекс — зведений законодавчий акт, в якому об'єднуються і систематизуються правові норми, що регулюють схожі між собою однорідні суспільні відносини. За загальним правилом кодекс належить до певної галузі права (наприклад цивільний, кримінальний, сімейний, трудовий та ін.).
Кодифікація — це діяльність правотворчих органів держави зі створення нового, систематизованого нормативно-правового акта, що здійснюється шляхом глибокої і всесторонньої переробки чинного законодавства. У процесі кодифікації відкидається застарілий нормативно-правовий матеріал, формується структура кодифікаційного акта зі своїм специфічним змістом. Кодифікація завжди має офіційний характер.
Судовий прецедент — це винесене судом у конкретній справі рішення, обґрунтування якого стає правилом, обов'язковим для всіх судів тієї ж або нижчої інстанції при розгляді аналогічних справ. У деяких державах (в Англії, США, Канаді, Австралії та ін.) судовий прецедент визнається основним джерелом права і лежить в основі всієї правової системи.
Правова аксіологія — це учення про цінність права і правові цінності, їх ієрархії і види.
Власна цінність права знаходить своє вираження в тому, що право цінне саме по собі як антипод свавілля і синонім свободи, як альтернатива несправедливості.
Соціальна цінність права — це елемент соціальної системи, що наділяється в індивідуальній або суспільній свідомості особливим значенням і служить регулятором поведінки людей. Соціальні цінності, що слугують мірою оцінок тих чи інших предметів (явищ), набувають якості соціальних норм.
До третьої групи понятійного апарату порівняльного правознавства входять поняття, запозичені порівняльним правознавством у галузевих юридичних наук. Кількість цих понять величезна.
Довірча власність (траст) — в англо-американському праві особлива форма власності, суть якої полягає в тому, що одна особа (довірчий власник) управляє майном, переданим йому іншою особою (засновником трасту). При цьому відбувається немов «розщеплювання» правомочностей, які полягають у праві власності.
Договір довірчого управління майном — це договір, за яким одна сторона (засновник управління) передає іншій стороні (довірчому керівникові) на певний строк майно в довірче управління, при цьому інша сторона зобов'язується управляти цим майном на користь засновника управління або вказаної ним особи (вигоднабувачем).
Адміністративна юстиція — система спеціальних судових і квазісудових органів, що здійснюють контроль за дотриманням законності у сфері державного управління, а також (у вужчому розумінні) — особливий процесуальний порядок розгляду адміністративних справ і вирішення адміністративно-правових спорів між громадянином або юридичною особою, з одного боку, і органом державного управління — з іншого. В останньому значенні адміністративна юстиція представляє різновид судової діяльності, оскільки здійснюється з дотриманням основних елементів судового розгляду. У ряді держав система органів адміністративної юстиції склалася ще в другій половині XIX ст. У теперішній час її органами є або спеціальні адміністративні суди (Франція, ФРН, Швейцарія та ін.), або суди загальної юрисдикції в поєднанні з відомчими адміністративними судами (США, Англія та ін.).
Понятійний апарат порівняльного правознавства збагачується і за рахунок тих понять, термінів і категорій, які розробляються в рамках міжнародного права. Вони складають четверту групу понятійного апарату порівняльного правознавства.
Гармонізація законодавства представляє собою діяльність з узгодження національних законодавств різних держав із нормами міжнародного права, що є досить складною і трудомісткою. При здійсненні процесу гармонізації використовуються такі прийоми, як рецепція позитивна і негативна. Це означає або включення в національне законодавство норм міжнародного права без змін, або виключення норм, що не відповідають міжнародним актам. Відмова від специфіки національних традицій права, що відображають різноманітність і унікальність організації життя в різних державах, не є метою гармонізації законодавства.
Уніфікація правових норм означає або однакове регулювання суспільних відносин замість не співпадаючих національних законодавств, або створення основи для їх однакового регулювання. Уніфікація права може проводитися шляхом укладення міжнародних договорів, шляхом застосування примірних договорів міжнародних організацій і використання міжнародних звичаїв.