Шпаргалки по белорусскому языку

Скачать Получить на телефон
например +79131234567

txt fb2 ePub html

на телефон придет ссылка на файл выбранного формата

Ответы на билеты по белорусскому языку

 1. Беларуская мова сярод славянскіх моў

  Усе мовы свету, колькасць ў межах ад 3000 да 6000, лучацца ў генетычна роднасныя сем'і. Найбольш вял...
  подробнее »

 2. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.

  Роля статутаў у гісторыі бел мовы надзвычай высокае. Яны замацоўвалі лепш моўныя здабыткі канцэлярск...
  подробнее »

 3. Формы беларускайй нацыянальнай мовы.

  Беларуская нацыянальная мова склалася на аснове мовы беларускай народнасці ў перыяд фарміравання нац...
  подробнее »

 4. Нормы беларускай литаратурнай мовы.

  Сучасная беларуская літаратурная мова мае лексічныя, граматычныя, арфаграфічныя і арфаэпічныя нормы....
  подробнее »

 5. Арфаэпія. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення.

  Арфаэпія — сукупнасць правіл узорнага вымаўлення гукаў і іх спалучэнняў у літаратурнай мове. Абслуго...
  подробнее »

 6. Правапіс галосных

  Напісанне о, э, а: літары о і э пішуцца пад націскам у пачатку, у сярэдзіне і канцы слова пасля цвёр...
  подробнее »

 7. Правапіс зычных

  Напісанне зычных б, д у канцы прыставак пішуцца нязменна як перад санорнымі, звонкімі так і перад ...
  подробнее »

 8. Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс ы,і,й пысля прыставак.

  Правапіс мяккага знака і апострафа. Мяккі знак пішацца:на канцы слова: дзень, скакаць;у сярэдзіне сл...
  подробнее »

 9. Правапіс складаных слоў

  Складанае слова – слова, якое складаецца з дзвюх ці больш асноў. Складаныя словы ўтвараюцца шляхам с...
  подробнее »

 10. Ужыванне вялікай літары

  З вялікай літары пішуцца імёны, прозвішчы, псеўданімы, мянушкі, геаграфічныя і астранамічныя назвы, ...
  подробнее »

 11. Правапіс не,ня,ні з рознымі часцінамі мовы

  Не (ня) як прыстаўка пішацца разам:а) калі слова не ўжываецца без не: ненавідзець;б) калі надае слов...
  подробнее »

 12. Пісьмо ў гісторыі развіцця чалавецтва

  Па меркаваннях вучоных, упершыню літарна-гукавое пісьмо было ўведзена ў сярэдзіне II тысячагоддзя да...
  подробнее »

 13. З гісторыі беларускай графікі. Беларускі алфавіт

  Графіка - гэта раздзел беларускага мовазнаўства, у якім вывучаюцца: 1) сістэма суадносін паміж літар...
  подробнее »

 14. Лексіка.Лексікалогія.Слова як адзінка мовы.Лексічнае і граматычнае значэнні слова

  Л е к с і к а — сукупнасць слоў пэўнай мовы. Раздзел мовазнаўства, які вывучае слоўнікавы склад мовы...
  подробнее »

 15. Адназначныя и мнагазначныя словы. Амонімы,сінонімы,антонімы, паронімы і іх тыпы.

  Адназначнымі лічацца тыя словы, якія маюць толькі адно лексічнае значанне. Адназначнасць - адно з ас...
  подробнее »

 16. Устарэлыя словы і неагілізмы

  Устарэлыя словы. Устарэлымі лічацца словы, што ў сучаснай беларускай мове выйшлі з актыўнага ўжыванн...
  подробнее »

 17. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання

  Беларуская лексіка сілкуецца з двух асноўных крыніц: сваей асабістай прыроджанай беларускай і замежн...
  подробнее »

 18. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ужывання

  Увесь слоўнікавы склад беларускай мовы можа быць падзелены на дзве часткі: агульнаўжывальная лексіка...
  подробнее »

 19. Сутнасць паняццяў “спецыяльная лексіка”, “тэрмін”,“терміналогія”.Асноўныя крыніцы папаўнення тэрміналагічнай лексікі.

  Натуральнае папаўненне тэрміналагічнай лексікі неаддзельна ад умоў развіцця і функцыянавання нацыяна...
  подробнее »

 20. Гістарычныя вытокі фарміравання беларускай спецыяльнай лексікі

  Сучасная беларуская тэрміналогія вельмі разнастайная па паходжанні і спосабах утварэння. Працяглы гі...
  подробнее »

 21. Граматычныя асаблівасці беларускай спецыяльнай лексікі

  Агульная граматычная характарыстыка тзрміналогіі абумоўлена знакавай, семіятычнай спецыфікай тэрміна...
  подробнее »

 22. Функцыянальныя стылі беларускай мовы.Стылістычныя разрады лексікі.

  Функцыянальны стыль — разнавіднасць мовы, якая абслугоўвае пэўную сферу чалавечай дзейнасці: навуку,...
  подробнее »

 23. Асаблівасці навуковага стылю

  Навуковы стыль абслугоўвае сферу навукі. Гэта стыль навуковых прац (артыкул, дысертацыя, даклад, ман...
  подробнее »

 24. Афіцыйна-справавы стыль.Асаблівасці мовы дакументаў.

  Афіцыйна-дзелавы стыль абслугоўвае сферу афіцыйных і дзелавых адносін людзей, устаноў. Афіцыйна-дзел...
  подробнее »

 25. Культура маўлення і яе асноўныя кампаненты. Дакладнасць, лагічнасць, дарэчнасць, чысціня, выразнасць і багацце маўлення.

  Галоўнымі кампанентамі культуры маўлення служаць правільнасць, дакладнасць, лагічнасць, чыстата, баг...
  подробнее »

 26. Фразеалагізмы, іх значэнне і ўжыванне.Крылатыя словы, прыказкі і прымаўкі. Фразеалагізмы (устойлівыя спалучэнні слоў)

  Фразеалагізмы — устойлівыя гатовыя спалучэнні слоў з адзіным, цэласным значэннем. Навука пра ўстойлі...
  подробнее »

 27. Лексікаграфія.Тыпы слоўнікаў

  Лексікаграфія— раздзел мовазнаўства, у якім вывучаецца тэорыя і практыка складання слоўнікаў. Задача...
  подробнее »

 28. Назоўнік і яго лексіка-граматычныя разрады. Катэгорыя роду,ліку,склону назоўнікаў.

  Назоўнік і яго лексіка-граматычныя разрады.Назоўнік характарызуецца як часціна мовы са значэннем пра...
  подробнее »

 29. Скланенне назоўнікаў. Асаблівасці склонавых канчаткаў назоўнікаў. Рознаскланяльныя і нескланяльныя назоўнікі.

  Скланенне назоўнікаў. Змяненне слова па склонах называецца скланеннем. Таксама скланеннем называюцца...
  подробнее »

 30. Прыметнік і яго лексіка-граматычныя разрады. Ступені параўнання прыметнікаў. Скланенна прыметнікаў.

  Часціна мовы, якая называе статычную прыкмету або ўласцівасць рэаліі, абазначанай назоўнікам, і мае ...
  подробнее »

 31. Лічэбнік і яго асноўныя разрады.

  Часціна мовы, якая абазначае пэўную або няпэўную колькасць, мае катэгорыю склону, а таксама менш выр...
  подробнее »

 32. Скланенне і правапіс лічэбнікаў

  Скланенне колькасных лічэбнікаў мае свае асаблівасці. Лічэбнік адзін (одна, адно, адны) скланяецца, ...
  подробнее »

 33. Займеннік і яго лексіка-граматычныя разрады.Скланенне займеннікаў. Займеннік

  Часціна мовы, якая ўказвае на прадмет, колькасць, якасць, фактычна замяняе пры гэтым словы іншых час...
  подробнее »

 34. Дзеяслоў як часціна мовы.Пераходныя і непераходныя дзеясловы.Катэгорыя трывання дзеяслова.Лад дзеяслова.Катэгорыя часу дзеяслова.

  Агульная характарыстыка дзеяслова і яго трывання. Часціна мовы, якая выражае дзеянне або стан асоб, ...
  подробнее »

 35. Катэгорыя асобы дзеяслова. Спражэнне дзеясловаў.

  Катэгорыяй асобы выражаюцца адносіны дзеяння і яго стваральніка (суб'екта) да прамоўцы. У залежнасці...
  подробнее »

 36. Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе. Асаблівасці ўтварэння і выкарыстання.

  Дзеепрыметнікі звычайна адносяць да дзеяслоўных форм са значэннем прыкметы, якая праяўляецца ў часе ...
  подробнее »

 37. Агульная характарыстыка прыслоўяў.Разрады прыслоўяў паводле значэння.Ступені параўнання прыслоўяў.

  Прылоўе-часціна мовы, якая абазначае разнастайныя прыкметы дзеянняў, стану, якасцяў предмета ў аднос...
  подробнее »

 38. Службовыя часціны мовы.Выклічнікі і гукапераймальнікі

  Да службовых часцін мовы адносяцца прыназоўнікі і злучнікі. Прыназоўнікі выкарыстоўваюцца для падпар...
  подробнее »

 39. Словазлучэнне. Віды сувязі слоў у словазлучэннях. Адрозненні ў будове словазлучэнняў у рускай і беларускай мовах.

  С л о в а з л у ч э н н е — спалучэнне двух і больш знамянальных слоў, звязаных паміж сабой па сэнсе...
  подробнее »

 40. Аднародныя члены сказа.Знакі прыпынку пры аднародных членах.Адасобленыя члены сказа і знакі прыпынку пры іх.

  Агульная характарыстыка адасобленых членаў.Сэнсава і інтанацыйна выдзеленыя члены сказа называюцца ...
  подробнее »

 41. Пабочныя і ўстаўныя канструкцыі і знакі прыпынку пры іх.Зваротак.Знакі прыпынку пры зваротках

  Пабочнымі могуць быць не толькі словы і словазлучэнні, але і цэлыя сказы. Па семантыцы пабочныя сказ...
  подробнее »

 42. Складаны сказ.Тыпы складаных сказаў

  Складанымі называюцца сказы, што складаюцца з дзвюх ці некалькіх састаўных частак, якія маюць форму ...
  подробнее »

 43. Простая мова і знакі прыпынку пры ей.Цытаты і правілы іх афармлення

  Простая мова — чужое выказванне, якое перадаецца кім-небудзь дакладна, з захаваннем яго зместу і фор...
  подробнее »

Статистика

На текущий момент шпаргалками по белорусскому языку воспользовались 479 человек.

Сообщество
Помоги развитию, расскажи друзьям!

Что это

Шпаргалки на телефон — незаменимая вещь при сдаче экзаменов, подготовке к контрольным работам и т.д. Благодаря нашему сервису вы получаете возможность скачать на телефон шпаргалки по белорусскому языку. Все шпаргалки представлены в популярных форматах fb2, txt, ePub, html, а также существует версия java шпаргалки в виде удобного приложения для мобильного телефона, которые можно скачать бесплатно. Достаточно скачать шпаргалки по белорусскому языку — и никакой экзамен вам не страшен!

Если возникла проблема

Если приложение не запускается на вашем телефоне — воспользуйтесь этой формой.