Шпаргалки по истории Беларуси

Скачать Получить на телефон
например +79131234567

txt fb2 ePub html

на телефон придет ссылка на файл выбранного формата

Шпоры по истории Беларуси

 1. Крыніцы і гістарыяграфія курса “Гтсторыя Беларусі”

  Консолидация населения на нынешней ее территории, становление социально-экономи¬ческих и политическ...
  подробнее »

 2. Найстаражытнейшае насельніцтва на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

  Старажытнаруская дзяржава (Кіеўская Русь) – агульная раннефеадальная дзяржава-манархія ўсходніх слав...
  подробнее »

 3. Фарміраванне раннеклассавага грамадства та тэрыторыі сучаснай Беларусі.

  Самый важный источник, в котором говорится о жителях нынешних белорусских земель времен античности, ...
  подробнее »

 4. Полацкае княства – адно з першых дзяржаўных утварынняў на беларускіх землях

  Полацк -- самы старажытны беларyскi горад. Полацкая зямля -гэта летапiсная назва самастойнага...
  подробнее »

 5. Сацыяліна-эканамічныя і палітычныя прадумовы ўтварэння ВКЛ

  В первый период существования ВКЛ, в период литовско-русской неполноправной федерации, под властью л...
  подробнее »

 6. Роля ўсходнеславянскіх зямель у працэсе дзяржаўнага будаўніцтва ў ВКЛ.

  У XIII ст. усходнеславянскія абшары былі яшчэ пакрыты мноствам дробных феадальных удзельных княстваў...
  подробнее »

 7. Землеўладанне і землекарыстанне ў ВКЛ

  Пачаткова вялікі князь літоўскі лічыўся вярхоўным уласнікам усёй зямлі. Паступова ўся зямля ў Вялікі...
  подробнее »

 8. «Устава на валокi» 1557 г. i яе вынiкi.

  З канца XV ст. у Заходняй Еўропе з ростам насельніцтва, асабліва гарадскога і хуткім развіццем гаспа...
  подробнее »

 9. Узаемаадносіны ВКЛ і кароны Польскай. Крэўская ўнія.

  У 1382 г. польскі кароль, што не меў нашчадка, памёр. Пасля двухгадовых спрэчак польскія феадалы абв...
  подробнее »

 10. Барацьба ВКЛ з Тэўтонскім ордэнам і суперніцтва з Маскоўскай дзяржавай

  Унія з Польшчай, нягледзячы на складаныя ўнутраныя вынікі, умацавала міжнародныя пазіцыі княства, да...
  подробнее »

 11. Асноўныя канцэпцыі этнагенезу беларусаў

  Нацыя - гэта супольнасць людзей, што склалася гістарычна, ддя якіх характэрны сталае пражыванне на а...
  подробнее »

 12. Прыняцце хрысціянства і распаўсюджванне пісьменнасці на беларускіх землях.

  Хрысціянскай рэлігіі на Русі папярэднічала язычніцтва. З прыняццем хрысціянства разумовы, духоўны, р...
  подробнее »

 13. Асаблівасці развіцця духоўнай культуры насельніцтва беларускіх зямель у ВКЛ

  Асноўнымі прыкметамі народнасці з’яўляюцца адносная агульнасць мовы, агульнасць тэрыторыі, культуры ...
  подробнее »

 14. Утварэнне Рэчы Паспалітай. Органы ўлады і кіравання

  В 1569 г. в Люблине была подписана уния соглашение о государственно-политическом союзе ВКЛ и Польши....
  подробнее »

 15. Дзяржаўна-палітычнае становішча ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай

  Рэч Паспалітая была канстытуцыйнай, саслоўнай манархіяй, на чале з выбарным каралём. Заканадаўчым ор...
  подробнее »

 16. Феадальнае землеўладанне на беларускіх землях у XVI – XVIII стст. Канчатковае запрыгоньванне сялян.

  Самым шматлікім саслоўем феадальнага грамадства былі сяляне. Аграрная перабудова гаспадаркі была выз...
  подробнее »

 17. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зямель пасля ўключэння ў склад Расійскай імперыі

  У выніку трох падзелаў (1772, 1793, 1795 гг.) Рэч Паспалітая спыніла сваё існаванне. Да Расіі адышла...
  подробнее »

 18. Галоўныя напрамкi палiтыкi царызму ў Паўночна-Заходнім краi ў першай палове XIХ ст.

  Отечественная война 1812 г. страшно разорила Беларусь, а героическая победа не облегчила положение о...
  подробнее »

 19. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы. Асаблівасць правядзення аграрнай реформы 1861г. ў беларускіх губернях.

  Беларусь из страны шляхетских вольностей вошла в состав строго центральной монархической Российск...
  подробнее »

 20. Расійскі шлях палітычнай мадэрнізацыі. Буржуазные рэформы 60 – 70-х гг. ХІХ ст.: асаблівасці іх правядзення ў Паўночна-Заходнім краi.

  Рэформа 1861 г. Лiквiдавала прыгоннае права. Аднак гэтага было не дастаткова. Расii былi патрэбны iн...
  подробнее »

 21. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкi.

  Последней попыткой консолидации общества и противостояния пол¬ному исчезновению Речи Посполитой как ...
  подробнее »

 22. Грамадска-палітычны рух у беларускіх губернях у 20 – 30-я гг. XIX ст., паўстанне 1830 – 1831 гг. i ўзмацненне антыбеларускай палiтыкi самаўладдзя.

  Тэорыя французскіх асветнікаў аб натуральных правах, іх ідэя грамадскага дагавору, падзеі вайны 1812...
  подробнее »

 23. Паўстане 1863-1864 гг. Яго вынікі і значэнне

  З часоў падзелу Рэчы Паспалітай польскі патрыятычны рух не даваў спакою расійскім уладам. Польскі па...
  подробнее »

 24. Утварэнне i дзейнасць палiтычных партый i арганiзацый Беларусі ў канцы XIX – пачатку XX ст.

  Канец XIX – пачатак XX ст. – час стварэння і станаўлення палітычных партый. У другой палове 90-х гг...
  подробнее »

 25. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. у беларускіх губернях.

  У пачатку ХХ ст. у Расii склалася рэвалюцыйная сiтуацыя. Эканамiчны крызiс 1900–1903 гг. i руска-япо...
  подробнее »

 26. Беларускі нацыянальны рух і яго роля ў рэвалюцыйным працэсе пачатку ХХ ст.

  Расійскія войскі, церпячы паражэнне за паражэннем у Польшчы, у ліпені 1915 г. здалі Варшаву. Фронт і...
  подробнее »

 27. Фарміраванне беларускай народнасці.

  Асноўнымі прыкметамі народнасці з’яўляюцца адносная агульнасць мовы, агульнасць тэрыторыі, культуры ...
  подробнее »

 28. Асаблівасці фарміравання беларускай нацыі ў ХІХ-пачатку ХХ ст.

  Нацыя – гістарычная супольнасць людзей, якая характарызуецца ўстойлівымі эканамічнымі і тэрытарыяльн...
  подробнее »

 29. Берасцейская царкоўна-рэлігійная унія.

  Некаторых мясцовых праваслаўных лідэраў прывабіў сваёй жыццяздольнасцю каталіцкі захад. Яны ўбачылі...
  подробнее »

 30. Рэфармацыя і Конррэфармацыя і іх уплыў на канфесійнае становішча на беларускіх землях.

  Праваслаўе да 1385 года было амаль дзяржаўнай рэлігіяй. Але пасля Крэўскай уніі пануючай рэлігіяй у ...
  подробнее »

 31. Асноўныя тэндэнцыі і дасягненні ў развіцці беларускай культуры ў эпохі Адраджэння і Асветніцтва.

  У гісторыі культуры Беларусі сярэдзіны XVI – XVIII ст. можна выдзеліць тры перыяды: 1) другая палова...
  подробнее »

 32. Складванне беларускай літаратурнай мовы.

  У XIV — XVIII стст. мовай беларускага народа з'яўлялася старабеларуская мова. У выніку паланізацыі і...
  подробнее »

 33. Беларускае нацыянальна-культурнае адраджэнне ў пачатку ХХ ст.

  У 1906—1915 гг. у Вільні выходзіла легальная беларуская штотыднёвая грамадска-палітычная, навукова-а...
  подробнее »

 34. Войны ХVІ – ХVІІІ стст. і іх наступствы для беларускіх зямель.

  Першай вайной Рэчы Паспалітай была Лівонская. У падзеле Лівоніі пачынаюць праяўляць зацікаўленасць: ...
  подробнее »

 35. Унутраныя і знешнія прычыны заняпаду Рэчы Паспалiтай і яе падзелы.

  Першы выток палітычнага крызісу Рэчы Паспалітай – гэта Люблінская унія – гэта пачатак канца, згубы н...
  подробнее »

 36. Вайна 1812 г. і яе ўплыў на беларускі народ

  На пачатку 19ст. непазбежнасць франка- рускай вайны была вiдавочнай. 12 чэрвеня 1812г. 600-тыс. армi...
  подробнее »

 37. Геапалітычнае становішча і сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх губерняў ва ўмовах Першай сусветнай вайны.

  Расійскія войскі, церпячы паражэнне за паражэннем у Польшчы, у ліпені 1915 г. здалі Варшаву. Фронт і...
  подробнее »

 38. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. i яе ўплыў на Беларусь.

  У гады вайны адбыліся значныя змены ў. На захопленай Германіяй тэрыторыі вядомыя беларускія дзеячы в...
  подробнее »

 39. Кастрычнiцкая рэвалюцыя 1917 г. ў Расii i ўстанаўленне савецкай улады ў Беларусi.

  24 – 25 кастрычніка 1917 г. у Петраградзе перамагла сацыялістычная рэвалюцыя. Часовы ўрад быў скінут...
  подробнее »

 40. Абвяшчэнне незалежнасці БНР

  9 сакавіка 1918 г. адбылося пашыранае пасяджэнне выканкома Савета Усебеларускага з’езда. На пасяджэн...
  подробнее »

 41. Утварэнне БССР: падставы, ход, значэнне.

  После освобождения территории Беларуси от немецких оккупантов в 1918 г. советская власть также актив...
  подробнее »

 42. Утварэнне і лёс Літоўска-Беларускай ССР. Другое абвяшчэнне БССР.

  Пасля вызвалення Беларусі ад нямецкіх акупантаў і аднаўлення савецкай улады зноў паўстала пытанне аб...
  подробнее »

 43. Утварэнне СССР і ўзбуйненне БССР.

  Гражданская война и первые годы мирного развития показали важ¬ность, необходимость экономического, п...
  подробнее »

 44. НЭП: сутнасць і ўрокі.

  Разбурэнні, беспрацоўе, неабдуманае ўсеагульнае адзяржаўленне сродкаў вытворчасці, харчразвёрстка вы...
  подробнее »

 45. Курс на «беларусiзацыю» i яе зрыў

  Пачатак палітыкі беларусізацыі варта аднесці да чэрвеня 1924 г. З сярэдзіны 1923 г. і да сярэдзіны 1...
  подробнее »

 46. Адметнасць індустрыялізацыі і калектывізацыі ў БССР.

  1. Правядзенне індустрыялізацыі ў БССР, як і ў цэлым у СССР, тлумачылася неабходнасцю стварэння машы...
  подробнее »

 47. Заходняя Беларусь у складзе II Рэчы Паспалiтай.

  Первый раздел Речи Посполитой несколько отрезвил польских сенаторов. Создается рада, которая состоял...
  подробнее »

 48. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Фашысцкі акупацыйны рэжым у Беларусі.

  На тэрыторыі Беларусі наступала самая моцная з трох фашысцкіх груповак вермахта – група армій “Цэнтр...
  подробнее »

 49. Усенародная барацьба беларускага народа з фашысцкімі захопнікамі.

  З першых дзён вайны асноўная частка насельніцтва Беларусі стала на шлях барацьбы супраць акупантаў. ...
  подробнее »

 50. Аперацыя «Баграціён». Вынікі вайны для беларускага народа і яго ўклад у Перамогу над фашызмам.

  Утром 23 июня 1944 г. началась операция по разгрому немецко-фа¬шистских войск в Беларуси, получившая...
  подробнее »

 51. Удзел БССР у заснаванні і дзейнасці ААН.

  Успехи, достигнутые в предвоенные годы в экономическом и культур¬ном развитии, героизм и мужество бе...
  подробнее »

 52. Перыяд дэмакратызацыi грамадска-палiтычнага жыцця. «Адліга» ў БССР.

  У міжваенны перыяд (20–30-я гады) грамадска-палітычнае жыццё на Беларусі, як і ў Савецкай краіне ў ц...
  подробнее »

 53. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў 60 – 80-х гг.

  Нягледзячы на высокія паказчыкі росту прамысловай вытворчасці, з першай паловы 70-х гадоў паралельна...
  подробнее »

 54. Сутнасць палiтыкi «перабудовы» ў СССР. Асаблівасці яе правядзення ў БССР.

  У сярэдзіне 80-х гадоў Савецкі Саюз апынуўся перад шэрагам праблем сацыяльна-эканамічнага, палітычна...
  подробнее »

 55. Грамадска-палітычнае працэсы ў Беларусі ў другой палове 80-х — пачатку 90-х гг.

  1. Дэмакратызацыя грамадска-палітычнага жыцця ў другой палове 80-х гг. была звязана з курсам на паск...
  подробнее »

 56. Абвяшчэнне незалежнасцi Рэспублікі Беларусь

  Канец 80-х пачатак 90-х гадоy. У iсторыi былога СССР пачаyся рyх народа за разбyрэнне iмперыi ...
  подробнее »

 57. Распад СССР і ўтварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў (СНД).

  Палітычны крызіс працягваўся. 8 снежня 1991 г. у Бела-вежскай пушчы (у Віскулях Камянецкага раёна Бр...
  подробнее »

 58. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь

  У палітычным спектры Рэспублікі Беларусь яскрава выдзяляюцца тры асноўныя накірункі. Першы з іх – пр...
  подробнее »

 59. Рэферэндумы 1995,1996, 2004 гг. І іх вынікі.

  Конституция Республики Беларусь 1994 г., основной Закон Республики Беларусь, принята 15.3.1994 г. н...
  подробнее »

 60. Саюз Беларусі і Расіі: сучасны стан і перспектывы

  После распада СССР стала проявляться тенденция искажения национально¬го самосознания белорусского на...
  подробнее »

Статистика

На текущий момент шпаргалками по истории Беларуси воспользовались 729 человек.

Сообщество
Помоги развитию, расскажи друзьям!

Что это

Шпаргалки на телефон — незаменимая вещь при сдаче экзаменов, подготовке к контрольным работам и т.д. Благодаря нашему сервису вы получаете возможность скачать на телефон шпаргалки по истории Беларуси. Все шпаргалки представлены в популярных форматах fb2, txt, ePub, html, а также существует версия java шпаргалки в виде удобного приложения для мобильного телефона, которые можно скачать бесплатно. Достаточно скачать шпаргалки по истории Беларуси — и никакой экзамен вам не страшен!

Если возникла проблема

Если приложение не запускается на вашем телефоне — воспользуйтесь этой формой.