« Предыдущий вопрос
Иные подходы и методы, используемые в сравнительно-правовых исследованиях.

Порівняльне правознавство, окрім основного його методу (порівняльно-правового), використовує широкий

Загрузка
Скачать Получить на телефон
например +79131234567

txt fb2 ePub html

на телефон придет ссылка на файл выбранного формата

Что это

Шпаргалки на телефон — незаменимая вещь при сдаче экзаменов, подготовке к контрольным работам и т.д. Благодаря нашему сервису вы получаете возможность скачать на телефон шпаргалки по сравнительному правоведению. Все шпаргалки представлены в популярных форматах fb2, txt, ePub , html, а также существует версия java шпаргалки в виде удобного приложения для мобильного телефона, которые можно скачать за символическую плату. Достаточно скачать шпаргалки по сравнительному правоведению — и никакой экзамен вам не страшен!

Сообщество

Не нашли что искали?

Если вам нужен индивидуальный подбор или работа на заказа — воспользуйтесь этой формой.

Следующий вопрос »
Понятийный апарат сравнительного правоведения.

Як і будь-яка інша юридична наука, порівняльне правознавство також розробляє свій понятійний апарат,

Методика проведения сравнительно-правовых исследований.


Під порівнянням у філософії розуміється пізнавальна операція, за допомогою якої встановлюється тотожність або відмінність об'єктів. У пізнавальному аспекті порівняння виступає як процес віддзеркалення у свідомості людини реальних відносин тотожності, схожість різних державно-правових явищ.
Проведення порівняльно-правових досліджень передбачає певні стадії і правила, що відображають методику його проведення, зокрема: вивчення кожного з порівнюваних об'єктів окремо; виявлення і дослідження ознак аналогічних об'єктів на основі встановлення загальних ознак; виділення ознак, що розрізняють їх; оцінка цих ознак.
Методика порівняльно-правових досліджень є сукупністю взаємопов'язаних етапів (стадій) і правил найбільш відповідного застосування порівняльно-правового та інших наукових методів і способів пізнання правових явищ з метою виявлення подібних і відмітних ознак, групування, класифікації цих явищ.
Порівняння може і повинне стати науковим і результативним, якщо за основу беруться не випадкові факти, а типові й достовірні факти. Тому встановлення фактів є найважливішим методологічним питанням, що визначає і забезпечує успіх та результативність проведення порівняльно-правових досліджень.
Найважливішою умовою проведення ефективного й результативного порівняння є однорідність, однопорядковість і односистемність порівнюваних об'єктів.
На думку К- Осакве, порівняння права є багатостепеневим процесом, і грамотний порівняльний аналіз правових систем складається з таких восьми поетапних і послідовних стадій:
1) виявлення існуючих правил або підходів у системах «А» і «Б»;
2) зіставлення встановлених правил із метою пізнання їх спільних та (або) відмітних властивостей;
3) визначення історичних причин Існування даного правила в кожній системі;
4) з'ясування життєдатності, ефективності даного правила у відповідному національному законодавстві;
5) установлення необхідності (доцільності) внесення змін в Існуюче правило або заповнення прогалин у законі системи «А» шляхом запозичення певних ідей із системи «Б»;
6) вивчення сумісності ідей, запозичених із системи «Б», з природою правоної системи «А»;
7) адаптація запозиченого правила до національних умов правової системи «А»;
8) вирішення завершуючого кардинального питання законодавчої політики, тобто питання про те, чи дозріло, з погляду своєї правосвідомості і ріння правової культури, суспільство, що приймає, для прийняття пересаджуваного інституту1.
Як відзначає Ю.О. Тихомиров, при проведенні порівняльно-правового аналізу необхідно дотримуватися шести методологічних правил:
1) правовий вибір об'єктів порівняльного аналізу і коректна постановка цілей;
2) проведення правового порівняння на різних рівнях із використанням методів системно-історичного, логічного аналізу;
3) правильне визначення ознак порівнюваних правових явищ, норм, інститутів і т.ін.;
4) виявлення ступеня схожості і відмінностей юридичних понять і термінів, використовуваних у правових системах, що зіставляються;
5) розроблення і застосування критеріїв оцінки схожості, відмінностей порівнюваних об'єктів;
6) визначення результатів порівняльно-правового аналізу і можливості їх використання в нормотворчій і правовій діяльності держави.
Таким чином, дотримання вищезгаданих правил проведення порівняльно-правових досліджень відповідно до перерахованих стадій (етапів) відображає реалізацію і використання методики порівняльно-правових досліджень, що, у свою чергу, забезпечує її правильне застосування та є необхідною умовою об'єктивного розгляду його об'єкта і предмета.